۱۳۸۶ مهر ۴, چهارشنبه

اپوزوسیون و روبنا

بخش عمده ای از اپوزوسیون ِ حکومت ِ اسلامی ِ ایران انگار قسم خورده اند که چیزی نفهمند ! بعد از سخنرانی های ِ اخیر احمدی نژاد در مجمع ِ عمومی سازمان ِ ملل و دانشگاه ِ کلمبیا باز آقایان همان مضمون ِ تکراری را کوک کرده اند که چرا رییس جمهور ِ ملت ایران ( به فرض که باشد ؛فرض محال که محال نیست ! ) به جای ِ دفاع از حقوق ِ ملت ِ ایران، برایِ مردم ِ فلسطین و عراق و لبنان و ... دل می سوزاند و مصیبت خوانی می کند ؟ و این رفتار را ترفند ِ احمدی نژاد ( و به طور دقیق تر جمهوریِ اسلامی ) در فرافکنی ِ مشکلات ِ داخلی ِ ایران می نامند و چنین شگردی را از مقوله ی ِ توپ را در زمین ِ حریف انداختن ارزیابی می کنند . این پاسخ ِ اپوزوسیون غلط نیست اما روبنایی است و در آن از تحلیل ِ محتوا خبری نیست . این پاسخ تنها یک شیوه ی ِ عمومی ِ سیاست ورزی را توضیح می دهد بدون ِ آن که به بستر ِ فرهنگی ، ایدئولوژیک ، روانشناختی و جامعه شناختی ِ موضوع توجه کند . به عبارت ِ دیگر ، فـــرافـــکنـــــی ، شیوه ای است که می تواند توسط ِ هر دولت یا هر سیاستمداری در جهان مورد ِ استفاده قرار بگیرد و اختصاص به حکومتگران ِ ایران ندارد . آن چه در نقد ِ این رفتار ، ویژه یِ احمدی نژاد و جمهوری ِ اسلامی است ، مسلمان بودن ِ آن هاست . این که مسلمان ِ واقعی اصولاً با مرزبندی ِ سیاسی و با ناسیونالیسم مخالف است . مسلمان ِ واقعی مفهوم ِ ملت را به رسمیت نمی شناسد بلکه امت ِ واحده را قبول دارد . مسلمان ِ واقعی مرزبندی و خط کشی را به صورت تقابل ِ امت ِ اسلامی و جماعت ِ کفار می بیند . . برای ِ مسلمان، منافع ، منافع ِ امت ِ اسلامی است ، برای ِ گسترش و تامین ِ سود ِ امت هم باید به قلب ِ قبیله ی ِ کافران حمله کرد و دار و ندارشان را به غنیمت گرفت . به نظر ِ من این انتقاد که آنان حافظ ِ منافع ِ ایرانیان نیستند بر مسوولان ِ جمهوری ِ اسلامی وارد نیست ؛ یعنی بر کسانی که به گفته ی ِ خمینی باید سیاست ِ شان عین ِ دیانت ِ شان باشد . از نگاه ِ من احمدی نژاد همان قدر ایرانی است که فلسطینی است ؛ به همان اندازه پاکستانی است که اهل ِ الجزایر است . برای ِ مسلمان ، نه بوم زاد بلکه گستره ی ِ ایدئولوژی ِ او مهم است و البته شدت و ضعف ِ درجه ی ِ ایمان است که نزدیکی و دوری را معلوم می کند ؛ چرا که : انّ اکرمکم عندالله اتقیکم . چه بسا مردم ِ ایران که آشکارا اسلام گزیده تر از سایر ِ مسلمانان هستند در ارزیابی ِ دولتمردان ِ جمهوری ِ اسلامی ، سست ایمان تر و در نتیجه بیگانه تر از مردم ِ سودان باشند .
خوب است اپوزوسیون ِ ایران ابتدا ماهیت ِ حکومتی را که خواهان ِ براندازی ِ آن است به درستی بشناسد وگرنه بهتر است توقع ِ خود را کم کند و قناعت پیشه سازد که تا نبض ِ اسلام می زند نَفَس ِ ایران در سینه زندانی است .


سرانگشت