۱۳۸۴ شهریور ۳۰, چهارشنبه

بخوانید و به کار ببندید


بخوانید و به کار ببندید

مدتی ست که سرگرم خواندن ِ کتاب ِ مفید ، انسان ساز و رشک برانگیز " حلیة المتقین" اثر گرانسنگ ِ عالم ربانی ، مرحوم علامه محمد باقر مجلسی هستم . در این کتاب مستطاب که مثل دکان سمساری ست هرچه بخواهید پیدا می شود ، از آداب پوشیدن زیر جامه و فضیلت بخور و دعاهایی که در وقت واجبی کشیدن باید خواند تا کیفیت آروغ و انداختن ِ آب ِ دهان و ورود به بیت الخلا . خلاصه که قند مکرریست . یکی از فصل های سودمند این کتاب ، دستوراتی است که در باره ی درمان بیماری ها داده شده است . من که با به کار بردن این نسخه ها ، هرچه درد و مرض داشتم ، خوب شد . شما هم امتحان کنید .

" ... شخصی به خدمت حضرت صادق عرض کرد که : یک ماه است تب می کنم آن چه اطبا گفته اند به عمل آوردم ، برطرف نشد . حضرت فرمود که بند های پیراهن خود را بگشا و سر را در گریبان پیراهن خود داخل کن و اذان و اقامه بگو و هفت مرتبه سوره ی حمد را بخوان . آن شخص گفت که چنان کردم گویا از بندی رها شدم .

از برای تب ربع منقول است که این بنویسند و بر او ببندند : یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم .

در روایت معتبر دیگر از حضرت صادق منقول است که هرکه دردسر داشته باشد یا بولش بند شده باشد دست بر جای درد بگذارد و بگوید : اسکن سکنتک بالذی سکن له ما فی اللیل و النهار و هو سمیع العلیم .

از حضرت رسول منقول است : در خانه ای که جنییان سنگ می اندازند صاحب خانه آن سنگ را بردارد ، بگوید : حسبی الله و کفی سمع الله لمن دعا لیس و زاع الله منتهی

شخصی شکایت کرد از درد گوش و گفت که چرک و خون از گوشم بسیار می آید . حضرت صادق فرمودند : پنیر بسیار کهنه شده را یک قدری بگیرو نرم بکوب و با شیر زن ممزوج کن بر روی آتش نرم گرم کن و چند قطره در گوشی که درد می کند بریز .

حضرت عیسی به شهری گذشتند دندان های ایشان ریخته بود و روهای ایشان باد کرده بود فرمود که در وقت خواب دهان را باز کنید و برهم مگذارید . چنان کردند آن علت ها از ایشان زایل شد .

در کتاب مکارم الاخلاق این شکل را برای دفع آبله نقل کرده است . بهتر آن است که به ترتیب عدد بنویسند :
16 3 2 13
5 15 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1

از حضرت صادق منقول است که هیچ چیز برای پیسی نافع تر نیست از تربت امام حسین با آب باران بخور و بر موضع بمال .

از حضرت امام جعفر صادق منقول است که شخصی به خدمت حضرت رسول آمد . گفت برادرم از درد شکم آزار دارد . فرمود که بگو اندکی عسل با آب گرم بخورد .روز دیگر آمد و گفت : خورد و نفع نکرد . فرمود که برو باز عسل بده بخورد و هفت مرتبه سوره ی ِ حمد نزد او بخوان . چون آن شخص رفت فرمود که برادرش منافق است ، به این سبب خوردن عسل او را نفع نبخشیده است .

در حدیث دیگری منقول است شخصی به امام محمد باقر شکایت کرد به سبب درد تهیگاه فرمود که چون از نماز فارغ شوی دست برموضع سجود بمال و بعد از آن بر موضع درد بمال و این آیات را بخوان : افحسبتم انما خلقناکم عبثا ... راوی گفت چنین کردم به زودی برطرف شد .

در حدیث دیگر منقول است که مفضل به خدمت حضرت صادق آمد شکایت کرد از تنگی نفس و گفت اندک راهی که می روم نفسم تنگ می گردد و می نشینم . فرمود که : بول شتر بخور تا ساکن شود .

در حدیث معتبر منقول است که [ زنی به نام ] معلی بن خنیس به حضرت صادق شکایت کرد از درد فرج . فرمود عورت خود را در موضعی گشوده ای که سزاوار نبود و به این سبب این درد در آن به هم رسیده است . دست چپ بر فرج خود بگذار این دعا را بخوان : بسم الله و بالله بلی من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عندربه و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون

شخصی به خدمت امام علی النقی نوشت که شخصی از شیعیان شما بولش بند شده است .حضرت در جواب نوشتند که آیات قرآن بسیار بر آن بخوان تا شفا یابد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر