۱۳۸۸ فروردین ۸, شنبه

احمدی نژاد منزه تر است !

چند نفر دور ِ هم نشسته بوديم و حرف می زديم . صحبت كشيد به انتخابات ِ رياست جمهوری . به كانديداتوری ِ ميرحسين ِ موسوی و رويارويی اش با احمدی ن‍ژاد . هركس چيزی می گفت . من ساكت بودم چرا كه فكر می كنم وقتی انتخاباتی در ميان نيست ، هرگونه بحث درباره ی ِ شركت در آن توهين به شعور ِ آدمی است . در بين ِ ما يک مرد ِ سياسی هم بود كه البته نظر ِ ديگری داشت . مرد ِ سياسی می گفت : در مورد ِ دوران ِ نخست وزيری ِ ميرحسين سه چالش ِ بزرگ وجود دارد كه متاسفانه حاضر به پذيرش و توضيح ِ هيچكدام نيست . اول : او سركوب ها و جنايت های ِ سال ِ 60 را محكوم نكرده . دوم : او عليه ِ كشتارهای ِ سال ِ 67 موضع نمی گيرد . سوم : موسوی در مورد ِ چهل و پنج مليون دلاری كه در دوره ی ِ نخست وزيری اش گم شد توضيحی نمی دهد .

مرد ِ سياسی معتقد بود : اگرچه كارنامه ی ِ احمدی نژاد سراپا كثافتكاری است ، اما از كارنامه ی ِ موسوی منزه تر است !!


سرانگشت

۲ نظر: